vzw-stappen-jump

GASTGEZINNEN

Het Agentschap Opgroeien biedt Stappen de kans om in samenwerking met Pleegzorg Oost-Vlaanderen op zoek te gaan naar alternatieven voor een residentieel verblijf in een voorziening.

Wanneer thuis wonen voor een jongere onhaalbaar blijkt, willen we onderzoeken of we andere verblijfplaatsen dan onze residentie kunnen vinden. We willen dit doen op maat van de jongere: zo kort als mogelijk, maar zo lang als nodig.

We willen hiervoor graag samenwerken met gast- en pleeggezinnen. Hoewel de meisjes die we begeleiden niet heel jong meer zijn, zou het voor een aantal onder hen een enorme meerwaarde om ondersteuning te krijgen vanuit een warme gezinscontext. Een verblijf in een gastgezin kan veel vormen aannemen: misschien woont een meisje voor een korte periode voltijds in het gezin, misschien woont ze er voor een langere periode enkele dagen per week, …   

We doen dan ook een warme oproep naar mensen of gezinnen die deze meisjes - met een vergoeding - thuis willen opvangen en mee willen begeleiden

 

living

RECHT OP WONEN

Door de toenemende druk op de woonmarkt in Gent en in andere steden vallen de jongeren die worden begeleid door Stappen meer en meer uit de boot. Volgens het ‘housing first’-principe kunnen  jongeren zich pas goed verbinden met de maatschappij als ze een stabiele en kwalitatieve woonsituatie hebben. Daarom zetten we meer en meer in op het woonrecht van onze jongeren.

Met de steun van het VOTO-fonds werken we rond drie pijlers.

We schrijven aan een onderbouwd doelgroepenplan. Dat is een grondige analyse van de woonnoden van jongeren die uit de jeugdzorg komen. Zo’n plan heb je nodig om bij Sociale Huisvestingsmaatschappijen en  het sociaal verhuurkantoor voorrang te krijgen. Nu staan jongeren bijna 8 jaar op een wachtlijst. Met het doelgroepenplan gaan we het Gentse stadsbestuur proberen overtuigen van de hoge nood.

We creëren zelf ook woonkansen in samenwerking met Wooncoop en private investeerders. We hebben reeds ons co-housingproject in Gentbrugge met 4 studio’s. Daarnaast lopen er op dit moment 2 nieuwe projecten waarin we telkens 3 wooneenheden willen laten bouwen voor kwetsbare jongeren. De projecten zijn gelegen in de wijken Gentbrugge en Ekkergem. Jongeren die we begeleiden kunnen er kwalitatief wonen tegen een eerlijke prijs.

Tenslotte gaan we onderzoeken hoe we private eigenaars kunnen overtuigen en ondersteunen om hun eigendom te verhuren aan de jongeren die we begeleiden. Dat zou kunnen door tussen te komen in de huurprijs of het oprichten van een garantiefonds voor bepaalde kosten.

 

vzw-stappen-3

ALTERNATIEVE LEERTRAJECTEN

Sommige jongeren verliezen de verbinding met de school. Dat zien we zowel bij de meisjes die we begeleiden in Stappen als bij de jongeren die naar ons dagbestedingsproject Buiten Beeld komen. Al een aantal jaren werken we intensief rond het thema leerrecht en telkens weer stellen we vast dat het in de eerste plaats nodig is de maatschappelijke druk die samenhangt met de schoolplicht tijdelijk weg te nemen. Dit geeft jongeren de rust die ze nodig hebben om weer in beweging te komen. Tijd en rust zijn echter niet (altijd) genoeg.

Met de steun van het Agentschap Opgroeien en in samenwerking met het Onderwijscentrum Gent willen we op zoek gaan naar alternatieve leermogelijkheden voor tien jongeren. Dit moet leiden tot een aantal concrete experimenten waarin we iets hopen te leren over: wat werkt, wat werkt niet, wat zijn drempels, wat zijn grijze zones, waar liggen kansen, waar liggen onbenutte mogelijkheden, …?

Voor deze experimenten willen we partners vinden die met deze jongeren aan de slag willen gaan en die iets willen doen met hun talenten en hun ‘goesting’. Kan een jongere met interesse voor tattoos en alternatieve kapsels mee helpen in een kapsalon? En wat moet ze dan kennen en kunnen? Wie of wat kan haar op weg helpen?

Naast dit alles is er de vraag hoe zo’n trajecten zich verhouden tot de klassieke school. Zijn het stages, kunnen ze leiden tot een diploma, kunnen ze op een andere manier erkend worden door de VDAB of werkgevers, …? Ook op dit vlak hopen we stappen te kunnen zetten.

DE MOBIELE SCHOOL

In het kader van een nieuwe overeenkomst met het Agentschap Opgroeien gaat Stappen aan de slag met het thema leerrecht. Naast de alternatieve leertrajecten (zie elders) zal er ook samengewerkt worden met de Mobiele School.

De Mobiele School is een concept van Arnaud Raskin dat oorspronkelijk werd ingezet in het werken met straatkinderen in Zuid-Amerika, maar dat ondertussen wereldwijd is verspreid.

De Mobiele School is een uitschuifbaar krijtbord op wielen met meer dan 260 educatieve ‘tools’. Het kan gebruikt worden op straat en is bedoeld om kinderen en jongeren in moeilijke omstandigheden toch boeiende leerervaringen te bieden. Daarbij is er ook een omgekeerde beweging: men probeert om te leren van de ervaringen van deze jongeren en om hun kennis te gebruiken in bedrijven.

Met deze Mobiele School willen we ook experimenteren in Stappen. Kunnen jongeren die we begeleiden in Stappen en Buiten Beeld met deze school aan de slag gaan? Op welke manier kan dit voor hen een boeiende leerervaring zijn?

kazematten

DE KAZEMATTEN WERKT

De Kazematten Werkt is een project waarin we de volgende twee jaar met steun van OCMW Gent zullen proberen om jongeren van 17 tot 25 jaar, die door uiteenlopende omstandigheden hun school niet hebben kunnen afwerken, te activeren met als doel hun kansen op de arbeidsmarkt te vergroten en hun levenskwaliteit te verhogen.

We doen dit in samenwerking met De Kazematten, de thuisbasis van 4Hoog (een theatergezelschap dat kleutervoorstellingen maakt) en Larf! (een theaterhuis voor kinderen en jongeren). De Kazematten is een gebouw nabij Dampoort met onder meer repetitieruimtes, kantoren, een theaterzaal en een foyer. Het moet een plek worden waar kinderen en jongeren elkaar kunnen ontmoeten in een creatieve context.

Op basis van een gesprek over de vaardigheden die ze hebben opgedaan in hun leven kunnen jongeren ingezet worden in De Kazematten (vb. het café uitbaten, de kleuters onthalen, de jongeren van het Larf! Atelier begeleiden, de theatertechnicus assisteren, affiches verspreiden, …) of aan de slag gaan bij een winkel, restaurant, kapper, … in de buurt.

De Kazematten Werkt zal van start gaan op 1 september 2020 en zal doorgaan op woensdag- en donderdagmiddag. De jongeren worden betaald via een vrijwilligersvergoeding en ze krijgen ook een ‘kleine leermeester’: een medewerker van De Kazematten of een bedrijf die hen opleidt. Daarnaast zal er ook gezocht worden naar een manier waarop de competenties die ze op deze manier verwerven (h)erkend kunnen worden door de VDAB en werkgevers.

parcoer

PARCOEUR

Vertel het verhaal van je leven

1. PARCOEUR is een theaterproject van vzw Stappen en De Kazematten voor jongens en meisjes van 16 tot 21 jaar, in het bijzonder voor jongeren die worden begeleid in de jeugdzorg of –psychiatrie.

2. PARCOEUR maakt theater in de brede zin van het woord: schrijven, acteren, zingen, dansen, beelden maken, … alles kan.

3. PARCOEUR maakt autobiografisch theater: jongeren vertellen het verhaal van hun leven.

4. PARCOEUR kan een individueel project (Parcoeur Solo) of een groepsproject rond één thema (Parcoeur Ensemble) zijn.

5. PARCOEUR zoekt samen met jongeren naar samenhang, betekenis, zin… in hun leven.

6. PARCOEUR houdt van rijke verhalen: verhalen die niet alleen over problemen gaan, maar ook over inzet, kennis, vaardigheden, waarden, wensen, hoop …

7. PARCOEUR wil jongeren de gelegenheid bieden om zich te verbinden met anderen.

8. PARCOEUR biedt jongeren een podium waar ze de aandacht kunnen vestigen op de maatschappelijke problemen waar zij mee te maken hebben.

9. PARCOEUR hoopt dat jongeren zin krijgen om zich op een creatieve manier uit te drukken en brengt ze in contact met organisaties waar ze hun talenten verder kunnen ontwikkelen.

10. PARCOEUR werkt samen met professionele partners, zowel in het theater als in de hulpverlening.

Voor het najaar van 2020 staan er drie projecten in de steigers.

What is Love? is de herneming van een voorstelling waarin Aïsha, een zeventienjarig meisje gespeeld door Leonie Buyse, vertelt over het misbruik en het geweld in haar leven: in haar gezin, in de jeugdinstellingen waar ze wordt geplaatst, in het tienerpooiermilieu, …  Toch schuilt er, tot haar eigen verbazing, veel verzet en hoop in haar verhaal. Tussendoor blijft Aïscha nadenken over de betekenis van het enige dat ze nooit wil opgeven: de liefde.

Dossier O. is de première van de theatrale autobiografie van Kailey Schokaert.  Het is een psychologische misdaadmusical over een hypocriete familie, een vernietigende ziekte, een falende jeugdzorg en een onwaarschijnlijke asshole. Maar ook over hoe je zo’n jeugd kan overleven: ‘Het is nooit te laat.’ Kailey schrijft, speelt en zingt samen met Leonie Buyse.

Voor een nieuw project is Parcoeur op zoek naar jongeren waarvan de ouders te maken hebben met psychische problemen of een verslavingsproblematiek.